สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์ มอบ ‘ความสุข’ ให้โดนใจลูกค้า จาก HILMYNA (ฮิลมายน่า)

สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์ มอบ ‘ ความสุข ‘ ให้โดนใจลูกค้า จาก H I L M Y N A ( ฮิ ล ม า ย น่า )

สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์   เป็นสินค้าที่ได้รับความ  ‘ นิ ย ม ’  อย่างมาก เพื่อมอบให้คนสำคัญและเป็นตัวแทนคำ ‘ ข อ บ คุ ณ ‘  ในวาระหรือโอกาสพิเศษ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ หรือ งานประชุม สั ม ม นา ต่าง ๆ

H i l m y n a  ( ฮิ ล ม า ย น่ า ) เป็นอีกหนึ่งตัวแทน ในการมอบ ‘ ค ว า ม สุ ข ’ นั้น โดยการรับผลิต  สิ นค้ าพ รีเ มี่ย ม ของขวัญพิเศษ ของชำร่วย และ  ขอ ง ที่ ระ ลึ ก ต่าง ๆ ที่ ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยวัสดุทุกชิ้นมี  ‘ คุ ณ ภ า พ ‘  คัดสรรอย่างพิถีพิถัน และ ใส่ใจในรายละเอียดการผลิตทุกขั้นตอน

ทีมช่างที่มี  ประสบการณ์  เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังสามารถ ติดตาม กระบวนการในการผลิต  สินค้าพรีเมี่ยม  ได้ตลอดเวลาทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ในการเลือกผลิต  สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์  กับ  H i l m y n a  (  ฮิ ล ม า ย น่ า  )

เรื่องราวดี ๆ  ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งมอบไปยังผู้รับผ่าน สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์  ชิ้นเล็ก ๆ ที่  H i l m y n a  (  ฮิ ล ม า ย น่ า  ) ตั้งใจผลิตขึ้นมา เพื่อ สร้าง ‘ คุณค่า ’ และ ความทรงจำ ที่ดีกับทุกคน

อ่าน เพิ่ม เติม ‘ พรีเมี่ยมกิฟท์เซ็ท ‘ คุณค่าทาง ‘ จิตใจ ‘ ที่มอบ ให้แก่กัน คลิก เลย !

สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์ก ร ะ เ ป๋ า อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  / ก ร ะ เ ป๋ า ไ อ แ พ็ ด
สินค้าพรีเมี่ยมกิฟท์ซ อ ง น า ม บั ต ร แ บ บ พ ก พ า

ส มุ ด ฉี ก เ ปิ ด บ น

ชม สิ น ค้ า พ รี เ มี่ ย ม ที่เราผลิตได้ที่  :
https://www.hilmynabrand.com/shop 
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ลูกค้าที่ไว้วางใจ สั่ ง ผ ลิ ต สิ น ค้า กับเรา  :
https://www.hilmynabrand.com/premium
http://www.facebook.com/hilmynahandmade/albums

ติดต่อ สอบถาม – ปรึกษาข้อมูลใน การผลิต สินค้าพ รีเ มี่ ย ม  :
L i n e Official  : @hilmyna
F a c e b o o k  : http://www.facebook.com/hilmynahandmade
I G: Hilmynahandmade
E – m a i l  : hillmynahandmade@gmail.com
M o b i l e  : 085-507 7766 คุณตรอง , 097-207 9889 คุณ น้ำ ผึ้ ง

อ่าน เพิ่ ม เ ติ ม  5 ข้อควร คิด ก่อนตัดสินใจ ผ ลิ ต สินค้าพรีเมี่ยม ค ลิ ก เ ล ย !

Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.